Montefoscoli e Palaia - 4 luglio 2021
montefoscoli 1
montefoscoli 2
montefoscoli 4
montefoscoli 6
montefoscoli 7
montefoscoli 7
montefoscoli 8
palaia 1
palaia 3
palaia 4
palaia 5
palaia 6
palaia 7
palaia 8
palaia 10